VIK_3846

ISM

Ние декларираме, че се задължаваме да спазваме изискванията, посочени в Ръководството и процедурите от Интегрираната система за управление.
С изпълнението на тази декларация относно политиката за качество и околна среда, ние декларираме, че качеството – винаги отговаряйки на изискванията на нашите клиенти и стремейки се към все по-добро изпълнение на техните очаквания – е основната цел на организацията, както и предотвратяването или ограничаването на отрицателното въздействие върху околната среда.
Измерваме предлаганото от нас качество със степента на удовлетвореност на нашите клиенти от туристическите продукти, които създаваме. Качеството определя нашата конкурентна позиция и жизнеността на нашата организация.

Политика за качество и опазване на околната среда
С внедряването на Интегрирана система за управление, ръководството на хотел Маджестик, КК Слънчев бряг се стреми преди всичко винаги да задоволява изискванията, нуждите и очакванията на своите клиенти, предлагайки висококачествени продукти и услуги, усъвършенствайки системата за управление на качеството в в съответствие с ISO 9001:2015 и непрекъснато подобряване на усилията за опазване на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015 в съответствие със съответните законови и нормативни изисквания.

Цели, свързани с качеството
Наш приоритет е да спазваме следните принципи:
• да гарантираме, че качеството винаги е приоритет в работата ни за създаване на туристическия продукт;
• развиване на връзки с туроператорите с цел гарантиране на висока заетост и развитие на нови пазари;
• да проучваме нуждите и очакванията на клиентите и да задоволяваме изискванията им във възможно най-голяма степен;
• за защита и допълнително подобряване на водещата позиция на Hotel Majestic Beach Resort в сектора на хотелския мениджмънт;
• подобряване на конкурентоспособността на организацията чрез постигане на максимална удовлетвореност на клиента

Цели, свързани с околната среда
Ние се стремим да развиваме всички дейности, процеси и продукти по екологичен начин и в съответствие със следните насоки:
• да се осигурят решения, които са по-малко вредни за околната среда и все още изпълняват предназначените си функции;
• да познава и прилага развиващите се национални и международни политики;
• подкрепа на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност;
• използване на възобновяеми енергийни източници чрез изграждане и поддръжка на подходящи енергийни съоръжения;
• предотвратяване или ограничаване на замърсяването и отрицателните ефекти и непрекъснато подобряване на екологичните резултати чрез ефективно управление на отпадъците, разумно потребление на природни ресурси и прилагане на подходящи технологии и материали при извършване на дейността на организацията;
• да прилагаме подходящи мерки за контрол на опазването на околната среда към организации, които работят от наше име;
• да спазва приложимите нормативни изисквания и изискванията на клиенти и други заинтересовани страни, свързани с околната среда.

CCF04092023_00011024_1
CCF040920231024_1
Sustainability-Report-2022

roomsandapartments

Hotel Majestic

Rooms
read more

Hotel Majestic

Dining
read more

Hotel Majestic

Activities
read more

Hotel Majestic

Gorgeous pools
read more

Hotel Majestic

Wellness
read more

Hotel Majestic

Sports
read more

Hotel Majestic

Children Area
read more

Hotel Majestic

Events
read more

News