VIK_3843

Политика за околната среда

Ръководството на „БОРА КОНСУЛТ 2002” ООД обявява решението си да разработи, внедри и сертифицира за управлението на хотел „МАДЖЕСТИК” Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005, като посочва своята отговорност за поддържането на Система за управление на околната среда на компанията (EMS) чрез прилагане на приетите:

Изявление на ръководството
Ръководството на „БОРА КОНСУЛТ 2002” ООД декларира ангажимента си за намаляване на замърсяването на околната среда чрез внедряване, подпомагане на непрекъснато подобряване на Система за управление на околната среда на хотелски комплекс „МАДЖЕСТИК” чрез:
• задълбочено разбиране и представяне на изискванията на клиента и на всички законови и нормативни изисквания, както и тяхното точно и прецизно спазване;
• определяне на екологична политика;
• установяване на измерими цели за околната среда
• периодично извършване на прегледи от ръководството;
• осигуряване на човешки, материални и финансови ресурси за постигане на ефективно и ефикасно внедряване на СУОС.

Нашата стратегия е:
Чрез подобряване на организацията на разходите, повишаване на ефективността на труда и управление на екологичните дейности, ние се стремим да осигурим дългосрочно и успешно пазарно бъдеще на компанията и да постигнем целите си.

Нашите възгледи по отношение на околната среда са:
• рационално използване на наличните материали и ресурси;
• минимизиране образуването (генерирането) на отпадъци;
• открит диалог с обществеността по всички аспекти на опазването на околната среда;
• политика на непрекъснато развитие като гаранция за нашия успех

Политиката на мениджърите по управление на околната среда на „БОРА КОНСУЛТ 2002” ЕООД се основава на прилагането на водеща световна експертиза и осигуряването на хармония между изискванията на клиентите и законовите и вътрешните разпоредби в контекста на присъединяването на България към ЕС се базира на:

• съответствие с всички законови и регулаторни изисквания, приети и документирани от организацията, и тези, свързани с нейните аспекти, свързани с околната среда.
• прилагане на добри практики в областта на опазване на околната среда.
• Осъществяване на мониторинг и управление на производствените дейности с цел минимизиране на образуваните отпадъци с оглед негативното им въздействие върху околната среда и стремеж към тяхното рециклиране.
• разработване и прилагане на инвестиционни програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването.
• обучение, обсъждане и споделяне на информация с персонала за повишаване на осведомеността за въздействието на техните дейности, компетентност и отговорност към околната среда.
• Създаване на конкретни, точни и ясни взаимоотношения между ръководители, специалисти и контрагенти.

Политиката дефинира ангажимента за спазване на нормативните изисквания към дейностите и аспектите на околната среда.

roomsandapartments

Hotel Majestic

Rooms
read more

Hotel Majestic

Dining
read more

Hotel Majestic

Activities
read more

Hotel Majestic

Gorgeous pools
read more

Hotel Majestic

Wellness
read more

Hotel Majestic

Sports
read more

Hotel Majestic

Children Area
read more

Hotel Majestic

Events
read more

News